Sidemeny+
Read more

Frå Hyllestad til månen, – og attende igjen
Visste du at vi jordbuarar berre ser den eine sida av månen? Eller at Jupiter er ein gigantisk planet som består av mykje giftig gass, og at du aldri vil finne ei flate å lande på? Dette, og mykje meir, veit i alle fall 2. klasse på Hyllestad Skule. 

Read more
Read more

Vi satt rundt et bord, en lærer og fire førsteklassinger. Vi var akkurat ferdig med å lese ei bok som alle hadde hver sitt eksemplar av. Vi hadde lest den høyt i fellesskap.

Read more
Read more

Spennande arbeid

24. mar 2010 by

6./7. klasse har dei siste vekene jobba med ein ny arbeidsmetode innan lesing, resiprok lesing. Elevane hadde ikkje kjennskap til denne arbeidsmetoden frå før, men var ivrige frå første stund.

Read more
Read more

Spennande, men det tok litt lang tid med samtale og oppsummering av det me arbeidde med, var ein av kommentarane frå elevar i 10.klassen etter at dei hadde gjennomført utprøving av resiproke undervising

 

Read more
Read more

Eventyr.
Norske folkeeventyr er forteljingar som vart formidla munnleg frå generasjon til generasjon. Eventyr er fri dikting som ikkje er sant.

I tråd med rammeplanen sitt fagområde Kommunikasjon, språk og tekst, har vi valt å arbeide med temaet eventyr i barnehagen. Vi valte å fordjupe oss i eventyret Askeladden som kappåt med trollet. Arbeidet med eventyret enda ut i ein tur til Trollskogen.

Read more
Read more

For 50 år sidan planta Evald Knutsen grantre Trea har han no lafta til kvernhus

I Einungrane har ein tradisjon med å dra nytte av vasskrafta. Då Evald og Kjellaug flytte til Einungrane i 1972 var det berre spor att av dette. Noko er vorte gjort og meir skal gjerast.

Read more
Read more

Rallarmonumentet

22. nov 2009 by

Ved innkøyrsla til sentrum i Øvre Årdal vert du møtt av ei stor statue i lys granitt. Rallarmonumentet vart reist til minne om dei som arbeidde på Tyinanlegget frå 1911 til 1940. 

Read more
Read more

Rivedal er området der Ingolf Arnarson og Leiv Rodmarson vaks opp. Dei er kjende personar frå vikingtida, og ein viktig del av kulturhistoria til «Holmedalsbygda«. Ingolf står staut og vakker på sokkel i Rivedal, og Leiv har sin bautastein i fjæra i Kleppeneset. Denne artikkelen skal gje deg historia frå både Ingolf og Leiv, samt ei skildring av eit skodespel 1000 år tilbake i tid. Det er berre å følgje med vidare.

Read more
Read more

Livet i fjøra

13. mai 2009 by

Kvart år reiser to av klassane ved Sande skule i Gaular, til Norevikane. Her skal dei utforske livet i fjøra. Alle elevane gleda seg til tur og er veldig spente på kva dei kan finne.

Read more
Read more

Kvar vår like etter at snøen har smelta breier det seg eit kvitt teppe i skog og mark mange stader her på Indre Hafslo. Ja enkelte stader er det så kvitt at ein nesten skulle tru at snøen var komen tilbake, men dette er ikkje snøen, det er kvitveisen som minner oss om at våren no nærmar seg. Kvitveisen er ei fleirårig urt i soleiefamilien og ein av våre mest karakteristiske vårplanter. Kvitveisen er vanlegvis den andre blomen som dukkar opp om våren etter hestehoven

Read more
Read more

Skulekvardagen til elevane består mykje av å sitje i eit klasserom framfor lærebøker og data. Det er viktig å bryte noko ov denne undervisningsforma, og bruke nærmiljøet i opplæringa. Nigardsbreen er ein brearm av Jostedalsbreen, som ligg i vakre Luster kommune. Det er ikkje berre bre ein kan vitja om ein tek turen til Jostedalen. Her ligg også eit stort nasjonalt informasjonssenter for Jostedalsbreen nasjonalpark, Breheimssenteret. Me skal no sjå nærmare på moglegheitane for å leggje opp ein skuledag ved denne nasjonalparken.

Read more
Read more

Vetti gard laga i ull

9. mai 2009 by

Vetti gard laga i ull inspirert av garden «Vetti» som ligg i Utladalen naturvernområde. Dette vart min inspirasjon til eit tverrfagleg undervisningsopplegg, der eg legg vekt på praktisk arbeid med arkitektur i skulen.

Read more
Read more

Sommaren tek til og nærma seg. Dagane vert lengre og lysare. Aurland tek så smått til og vakna frå vinterdvalen. Næringslivet og innbyggjarane tek til å klargjera seg til nok ein sommar med eit yrande turistliv.

Read more
Read more

Mange av dei gamle stigane og råsene i skog, fjell og mark er i ferd med å bli viska ut. Med dette forsvinn noko av den lokale kulturhistoria vår. Ved hjelp av moderne teknologi er det likevel råd å ta vare på desse minnesmerka før dei blir borte for godt. GPS og sporlogg er veleigna reiskapar til eit slikt føremål.

Read more
Read more

5 klasse ved Sande skule har dei siste åra hatt prosjekt om fuglar i nærmiljøet. Dei har bygd fuglekassar, hatt vedlikehald av eldre fuglekassar og utover våren hatt jamleg observasjonar i kassane.

Read more
Read more

I kring seks år har arbeid med Geoatlas vore ein del av «livet» og skuledagen for mange klassar ved Hyllestad skule. Engasjementet og innsats har gått litt opp og ned; nokre grupper har vore heilt hekta på aktiviteten medan andre har vore meir nølande til aktuelle oppdrag. Likevel-det inntrykk som har festa seg, er alle dei positive tilbakemeldingar frå elevar og lokalsamfunnet på prosjekt vi har gjennomført, og utsegn om kor viktig og nyttig lærdom og informasjon vi har dokumentert gjennom skrift og bilete.

Read more
Read more

Denne artikkelen har eg skrive for opplæringa av studentar på studiet Ikt i barnehagen. Eg tykkjer at barnehagane i Leikanger har ei fin utstilling av peparkakehusa i biliotekvindaugaet. Eg tok nokre bilete frå vindauget, redigerte dei litt, laga ein liten photostory og ein videosnutt. Slik håpar eg at studentane vil læra å bruka geoatlas.

Read more
Read more

I samband med prosjektet Vestladets historie ut i skulen har 7. klasse arbeida med tema som er knytt til bygda si lokalhistorie. Vi har forsøkt å finne viktige særtrekk i dei lokale endringane frå 1800 til 1900 talet. I tillegg har vi arbeida med temaet fiskarbonden, der båtbyggjing står sentralt. Vi har vore heldige og fått bruke boka til Jostein Røstbø, Industristad bygd på skip og sardiner, som vart gitt ut av Sunde Grendalag i 1999. Jostein voks opp på Sunde og har sine djupaste røter her. I forordet skriv han at boka er skriven av ein sundebu med stor entusiasme for emnet.

Read more
Read more

Ein trend i tida og i tråd med Kunnskapsløftet er det å leggje undervisninga til uteområde. Dette må vere midt i blinken for naturfagundervisninga. På Hyllestad skule har vi no eit slikt uteklasserom, og der er det også reist eit stort telt slik at området kan brukast både i sol og regn, og både sommar og vinter.

Read more
Read more

Nær Stryn sentrum, ved sida av Vipevegen, ligg Kjeldevatnet. Det er er eit verna våtmarksområde som ligg mellom industriområdet i sentrum og bustadsameiget på Kjeldeflata. I og rundt området er det eit yrande fugleliv frå midten av april kvart år.

Read more
Read more

Slåtten skule ligg i dag på ein stad der det tidlegare vart driven ein gard. På garden Slåtten var det som på dei fleste gardane mange stadsnamn. Klasse 4a jobba hausten 2007 med å interpretere desse namna og historiene bak. Prosjektet var eit entreprenørskapsprosjekt som hadde som mål å auke elevane sin lokalkunnskap om nærområdet sitt.

Read more
Read more

Lauving

10. mar 2008 by

Lauving er eit tema frå bygda og omhandlar samhandlinga mellom menneske og natur. Biletet til høgre viser kommunevåpenet til Vik som inneheld tre lauvknivar. Lauvkniven eller snidelen er ein reidskap til å henta lauv som for til husdyra. Det vil vera naturleg at bygdeskular i område med rike lauvingstradisjonar tek opp dette i undervisninga. Alle bileta forutan kommunevåpenet til Vik, er frå Leikanger.

Read more
Read more

Biletet viser vasshjulet slik det vart funne i nærområdet til Leikanger barneskule. Vasshjulet dreiv slipesteinen som bøndene brukte til å slipa bruksutstyr som ljå og øks. Vatnet vart teke frå Henjaelvi og leia inn i ei grov som dreiv vasshjulet og slipesteinen. Området ved Henjaelvi vart i daglegtale omtala som Slipesteinane.

Read more
Read more

Torsdag 18. oktober 2007 tok halve 8. klasse ved Hyllestad skule ein kort ekskursjon til Myklebustneset. Elevane var på førehand delt inn i små team som fekk konkrete oppgåver å løyse. Føremålet med turen var å lære seg framferd i naturen, og førebu seg slik at ver og vind ikkje dempa gleda av å kunne vere ute i litt haustleg ver.

Read more
Read more

gu 3

30. nov 2005 by

Det blir lagt inn oppgåver som passar til Classfronter på denne sida. Mange av svara finn du ved å søke på www.geoatlas.no Elevbedrifta Natur og media elevbedrift er ansvarleg for mykje av det stoffet som ligg inne på desse sidene. Dei har fått premie for dette arbeidet.

Read more