Sidemeny+
Read more

Vasskverni kom til Noreg kring år 1200. Me veit ikkje sikkert når den første kverni i Fresvik blei sett opp, men det blei nesten ein liten revolusjon då ho kom. Å mala korn blei mykje enklare. På dei største kvernane kunne ein mala opp til 100 kilo på eit døger viss kornet var tørka. Dei minste kvernane kunne klare 50 kilo

Read more
Read more

Kanona i Havreneset er eit synelg minne etter den andre verdenskrig. Det er berre ei kanon som står igjen på denne kanonhaugen. Dei  to andre kanonpunkta står tomme. Flora krigshistorielag har teke på seg oppdraget å oppgradere dette området. Dei har reinska området ved kanona og sikra det med  gjerde.Dei har og funne fram til den opprinnlege tunnelen som var  mellom kanonpunkta slik at ein kan gå gjennom den. Dette er både spanande  og skummelt.
 

Read more
Read more

Hjetland barnehage i Høyanger deltok i haust på FORUT sin landsdekkande barneaksjon: "Omis får nye venner". I det daglege arbeidet med barna snakkar vi om å vere gode med kvarandre. I tillegg oppfordrar vi dei til å hjelpe kvarandre. Vi ønskjer å lære barna å bry seg om andre og vere med å hjelpe andre som har det vanskeleg. Omsorg og empati er viktige verdiar i eit samfunn. Høyanger er som mange andre tettstader blitt eit samfunn med eit stort kulturelt mangfald. Tidlegare har vi sett at folk i Høyanger kommune har lang gjevartradisjon i ulike innsamlingsaksjonar. Dette såg vi igjen i barnehagen når vi var med på Forut sin barneaksjon.
 

Read more
Read more

Eventyr.
Norske folkeeventyr er forteljingar som vart formidla munnleg frå generasjon til generasjon. Eventyr er fri dikting som ikkje er sant.

I tråd med rammeplanen sitt fagområde Kommunikasjon, språk og tekst, har vi valt å arbeide med temaet eventyr i barnehagen. Vi valte å fordjupe oss i eventyret Askeladden som kappåt med trollet. Arbeidet med eventyret enda ut i ein tur til Trollskogen.

Read more
Read more

 

I Olderdalen barnehage er vi glad i å vere ute i all slags ver. Vi har eit stort uteområde som utfordrar til leik. For nokre år sidan begynte vi å male huskestativ, gjerde ved skliene og ei dukkehytte i ulike fargar for å skape meir liv i uteplassen. Deriblant mala vi og borga vår i same farge som barnehagen, raud og gul.  

Read more
Read more

Industrireisinga i Årdal førte til store omveltingar i bygda. Det gamle jordbrukssamfunnet forsvann, og med det alle gamle spor etter det som hadde vore. Eit av dei få kulturminna som står att frå denne tida er Farnes gamle skule.

Read more
Read more

Nøtteskogen

27. nov 2009 by

Ei kort skildring av eit populært naturområde i Stårheim barnehage. Stårheim barnehage ligg fint plassert i eit bustadfelt på Myrold. Før barnehagen vart bygd, var dette området prega av dyrka mark og skog/beitemark. Det vart teke vare på delar av skogen, og om lag 1/4 av uteområdet er skog slik den har vore i alle år.

Read more
Read more

STORT FUNN

24. nov 2009 by

Arkeologar avdekka gamal handelsplass på Nordre Bjørkum i Lærdal
"Me er sikre på at det har foregått omfattende produksjon av gjenstander her". Seier prosjektleiar Morten Ramstad. 

Read more
Read more

Olderdalen barnehage i Høyanger har saman med dei andre barnehagane i kommunen hatt eit auka fokus på sunt kosthald dei siste åra. Dette er i tråd med helsedirektoratet sine retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, som har vore ein god veiledar og eit viktig utgangspunkt. Vi har gjort enkle endringar i det kvardagslege kosthaldet, samtidig som vi ynskjer å presentere meir fisk på menyen.

Read more
Read more

Lunden barnehage i Naustdal er ein fire avdelings barnehage i Naustdal kommune. Grunnlaget for arbeidet vårt er dei sju fagområda i rammeplanen. Vi vektlegg og har tyngdepunkt i kvart fagområde i 1-2 månader kvart år.  I tillegg har Naustdal kommune bestemt at vi skal satse på språk og språkutvikling som eit gjennomgåande tema for dette barnehageåret.

Read more
Read more

Aurlandsskoen har vorte produsert i over hundre år, og dette har sett spor i aurlandssamfunnet på fleire ulike områder. Som handtverkstradisjon, sysselsetning, skatteinntekter til kommunen og ikkje minst som tradisjonsoverførar frå generasjon til generasjon, har skoen bidrege til at han i desse dagar er komen på museum.

Read more
Read more

I høve Oddvar Torsheim sin 70-årsdag 2. november 2008, var det ei storstilt markering av den lokale kunstnaren i Naustdal "På sporet av Oddvar Torsheim". Mellom anna var det ei stor kunstutstilling i Naustdalshallen der alle barnehagane og skulane i bygda bidrog. I Lunden barnehage hadde vi ei målsetjing om at barna i samband med markeringa skulle bli betre kjent med kunstnaren, som delar av sin barndom budde i Naustdal. Alle dei aldersdelte gruppene løyste oppgåva ulikt, og eg vil i denne artikkelen fortelje kort om korleis 4-årsgruppa løyste oppgåva. 

Read more
Read more

På ein tur i Liamarka i Aurland hausten 2008 vart eg kjend med eit kulturminne. I det ulendte terrenget mellom gardane Li og Otternes går det ei rekkje renner i skogen; somme av dei heilt ned til fjorden eller no, E16. 

Read more
Read more

For 50 år sidan planta Evald Knutsen grantre Trea har han no lafta til kvernhus

I Einungrane har ein tradisjon med å dra nytte av vasskrafta. Då Evald og Kjellaug flytte til Einungrane i 1972 var det berre spor att av dette. Noko er vorte gjort og meir skal gjerast.

Read more
Read more

Turn er topp

22. nov 2009 by

Turngruppa i Lærdal har lange tradisjonar. I over tredve år har dei vore med på å skapa viktig kulturaktivitet blandt born, unge og vaksne. " Hugsar du me stod og turna med kvite foldeskjørt og raude turndrakter? Me var so søte!" seier Trine Grøttebø, noverande leiar i turngruppa i Lærdal.

Read more
Read more

Rallarmonumentet

22. nov 2009 by

Ved innkøyrsla til sentrum i Øvre Årdal vert du møtt av ei stor statue i lys granitt. Rallarmonumentet vart reist til minne om dei som arbeidde på Tyinanlegget frå 1911 til 1940. 

Read more
Read more

Flåm kyrkje

22. nov 2009 by

Middelalderkyrkja i Flåm vart bygd i 1667. Kyrkja er ei langkyrkje i tre med 160 sitjeplassar. Sagnet om huldrene fortel kvifor kyrkja ligg nede på garden Flåm.

 

Read more
Read more

Levande bygdetun

20. nov 2009 by

 På austsida av Aurlandsfjorden, midtvegs mellom Aurland og Flåm, ligg garden Otternes. Vel 100 meter over havet, med fritt utsyn til fjorden og fjella rundt, ligg husa frå 17 og 1800-talet som perler på ei snor. Til vanleg er det stilt og roleg i det gamle bygdetunet, men kvar vår yrer det av liv. Då er bygningane skulestove for 8.klasse på Aurland barne- og ungdomsskule i heile 3 veker til endes. Deretter tek turistane over, før tunet atter fell til ro og det vert haust og vinter.

Read more
Read more

Den 1.juli 2009 opna dåverande samferdselsminister Liv Signe Navarsete ”Econ museum nortern Europe” (ECO)   for aurlandsskoen i lokala til Aurland skofabrikk. Grunntanken i dette museum eller visningssenteret er, at ein skal kombinere både det kulturelle aspektet ved aurlandsskoen, og aktivt drive produksjon av skoen. Aurland og Flåm har lang tradisjon i produksjon av skoen noko som tek oss over hundre år tilbake i tida.

Read more
Read more

Fram til om lag 1900 var skikken på Voss at både kvinner og menn reid i brureferd både til og frå kyrkje.
"Det skrider framom eit brudlaupsfylgje
med koneskaut og med gylte sylgje,
og blanke hestar med folk i salen.
Eit vakkert opptog i bygdedalen."
Slik er fyrste verset av diktet "Ridande vossabrudlaup" av Arnfinn Gjeråker.
 

Read more
Read more

Den mest kjende hakkespetten i Gloppen er kanskje flaggspett. Elles kan du sjå både grønnspett, gråspett og kvitryggspett. Den sjeldnaste av dei er kanskje den som er minst: dvergstta. Sommaren 2009 var det gjort hekkefunn av denne fuglen ut mot Apalset.

 

Read more
Read more

Kjempetrekveps viser seg oftast i august. Han har same fargane som vanleg kveps. Desse fargane gjev oss og andre signal om fare. Når kvepsen i tillegg er spesielt stor, er det lett å tru at ein må halde seg langt unna. Det lange eggleggingsrøyret er altså ingen giftbrodd.

Read more