Sidemeny+
Read more

"Mitt Førde Framover" er eit glimt inn i eit prosjekt som handlar om å styrke og utvikle lokalsamfunn – i dette tilfellet Førde. Kortfilmen handlar om å finne skattar i eige lokalsamfunn og søke å styrke identitet og profil gjennom å engasjere innbyggarar frå ulike yrke og miljø.

Read more
Read more

Tradisjonen med adventskalender oppstod tidlig på 1900-tallet som dekorerte papplater med nummererte luker med små bilete eller gåver bak. Seinare vart det luker med små plastfigurar eller små sjokolader. Det har vore ei utvikling av adventskalendaren dei siste åra der det er vorte større og større gåver i kalenderen til barna. I dagens samfunn får barn mykje, det skapar ei forventning om å  få meir og meir, kjøpepresset vert større og større. Dette presset har auka også når det gjeld gåver i adventskalendaren.

Read more
Read more

Jula er ei kristen høgtid til minne om Jesu fødsel, men jula er prega av stress og kjøpepress. Jul var opprinnelig eit fellesnordisk namn på den norrøne midtvintersfesten, jólablot, som blei markert omkring vintersolverv. Med innføringa av kristendommen blei jul ei høgtid til minne om Jesu fødsel. I dagens samfunn ser vi at jula i stor grad blir prega av kjøpepress og stress. Julevarene vert sett fram i butikkane allereie i oktober, noko som påverkar at juleførebuinga begynne stadig tidlegare.

Read more
Read more

Eid vart utpeika som vekstsenter i 1965. Folketalet i kommunen har auka frå vel 4.500 innbyggarar i 1970 til ca. 5.500 i 1990; i gjennomsnitt ca. 1 % per år. Eid og Hornindal er i dag dei einaste kommunane i regionen som har hatt folketalsvekst.

Read more
Read more

Florø by vart oppretta ved kongeleg resolusjon 16. mai 1860. Det rike sildefisket var den viktigaste grunnen til byetableringa og Florø vart vald på grunn av at staden låg nær hovudleia, at her var god tilgong på tomteland og tilgong på drikkevatn.

Read more
Read more

I 1965 vart Eid, Sogndal og Førde utpeika som vekstsenter. For Førde sin del gav vekstsentervedtaket ei rekke etableringar av både industri og offentlege arbeidsplassar. I starten var veksten i Førde langt på veg ein politisk styrt vekst, men den leia fram til at Førde vart eit naturleg sentrum i fylket og ein tettstad som vaks av eiga tyngde.

Read more
Read more

Noreg var i den siste halvdelen av det 19. hundreåret prega av ei veksande industriverksemd, samstundes som utbygginga av kommunikasjonane knytte folk og landsdelar tettare saman. Dette var med å påverke utviklinga av dei ulike næringane, særskilt det tradisjonelle jordbruket. Vegar, dampskipstrafikk og turisme kom til å prege Førde mellom 1860 og 1900.

Read more
Read more

Eit tidleg vårteikn ved skulen er svanene som kjem når isen er i ferd med å gå opp. Dei forlet oss før sommaren er her. Ulike tre og blomstrar er med og pregar våren. Padder og rumpetroll er eit viktig innslag når våren gjer sitt inntog.Dei får stor merksemd – slik også i denne artikkelen

Read more
Read more

Slåtten skule ligg i dag på ein stad der det tidlegare vart driven ein gard. På garden Slåtten var det som på dei fleste gardane mange stadsnamn. Klasse 4a jobba hausten 2007 med å interpretere desse namna og historiene bak. Prosjektet var eit entreprenørskapsprosjekt som hadde som mål å auke elevane sin lokalkunnskap om nærområdet sitt.

Read more
Read more

I fjellet mellom Angedalen og Mo ligg det ei gullgruve som vart greven ut i byrjinga av 1930-talet. Mannen som byrja dette arbeidet var ein kar ved namnet Andrew Moe. Han var oppfinnar, fabrikkeigar og gullgravar.

Read more
Read more

«Ruglesteinen» er eit kjent omgrep i Angedalen. Mange er dei som har vore oppå den og laga musikk for folket på gardane på andre sida av dalen. For dei som gjekk til støyls, var det vanleg å ta seg ein tur oppå steinen for å rugle. Steinen ligg om lag 100 m. frå den nye vegen til Ramstadstøylen og det tek om lag ein halv time å gå dei 2.1 kilometrane frå Rygjabrua ved fylkesvegen.

Read more
Read more

Teigastølen ligg på Hårklau i Haukedalen, der den tilhøyre garden på Teigene.
Stølen har gått frå forskjellige slekter, heilt fram til 1951 då stølsdrifta slutta og Rune Rørvik overtok. Då hadde det antagelig vore drift der sidan 1800- talet.

Read more
Read more

Mostien er ein vakker natursti som slyngjer seg rundt i området frå Sunnfjord museum til skulen på Mo. Her kan du oppleve vakker natur, vakkert kulturlandskap og mykje anna i skog og mark.

Read more
Read more

Gjennom generasjonar, i mange hundre år, har Skarsteinen vore utsiktspunkt og samlingsstad for all gjeting i dalføret mellom Angedal-gardane og Flugestølen i Jølster. Frå denne steinen, som ligg på eit høgdedrag på Angedalssida, hadde gjetarane full oversikt over heile beiteområdet sitt.

Read more