Sidemeny+
Read more

I sentrum av Nordfjordeid finn du den sjeldne og raudlista flikmelda. Miljøvernminister Erik Solheim sende for ei tid tilbake postkort til ordføraren i Eid kommune, og ba ho passe godt på denne sjeldne blomsten. Han veks i strandkanten i Nordøyrane. Merkeleg nok pågår det utfylling i dette området. Nok ein gong må våtmark på Eid vike plassen for steinmasser frå Lotetunellen.

Read more
Read more

Bie

29. mai 2009 by

Svært mange stader i landet kan ein finne bikuber, og sjølvsagt, ein heil masse med bier i og rundt dei. Biene er ikkje berre attraktive for at vi skal kunne skaffe honning, men også for bivoks og pollinering av dyrka plantar.

Read more
Read more

Kvar vår like etter at snøen har smelta breier det seg eit kvitt teppe i skog og mark mange stader her på Indre Hafslo. Ja enkelte stader er det så kvitt at ein nesten skulle tru at snøen var komen tilbake, men dette er ikkje snøen, det er kvitveisen som minner oss om at våren no nærmar seg. Kvitveisen er ei fleirårig urt i soleiefamilien og ein av våre mest karakteristiske vårplanter. Kvitveisen er vanlegvis den andre blomen som dukkar opp om våren etter hestehoven

Read more
Read more

Det er i dei siste vekene blitt observert en liten sel rundt om i Gloppefjorden. Eg kom over han då han låg i snøen på elvebredden i Storelva innerst i Gloppefjorden. Selen var såleis innom Bukta fuglefredingsområde.

Read more
Read more

Det er stadig nye fuglearter å sjå i Bukta og i Selvågane no i haust. Fredag 7. november vart det observert ei ringgås utanfor Campingplassen i Bukta. Kanskje er dette fyrste observasjonen av denne fuglen, så langt inne i fjordane.Dette er nok ein fugl som er på trekk sørover, og som tykkjer Fuglefredingsområdet er ein grei plass å raste på

Read more
Read more

Grå flugesnappar er kjend for å legge reiret sitt på dei merkelegaste stadar. Inne i Jølet ved Nordfjord Folkemuseum har han halde til i mange år, men i år ville han kanskje vise for alle at han var der. Kanskje håpte han og på at traktoren med reiret på, vart køyrt vekk etter kvart som musikken frå Glopperock tiltok i styrke?

Read more
Read more

8. klasse ved Hyllestad Skule var onsdag 21.mai på tur i Lifjorden. Vi gjekk den nyrydda stien eit stykke oppe i lia, om lag midt mellom fjorden og bratthenget av Lifjellet. Ei flott ferd for både nybyrjar og vand fjellfarar, meiner vi.

Read more
Read more

Våren 2008 oppdaga eg ei stokkand – stor, elegant and i strandsona på Naustdal i Eid kommune. Den lange stjerten og dei markerte fargane stadfesta at det var ein sjeldan gjest som heiter stjertand. Det var ein einsleg hann som kanskje var på trekk aust- eller nordover. Har ikkje høyrt om hekking av denne anda i Sogn og Fjordane, men kven veit? Kanskje finn stjertanda seg eit vatn i vierregionen i vårt fylke og, som ho likar og brukar som sin hekkeplass.

Read more
Read more

Tek ein seg ein tur på elvebreidda langs Lærdalselvi, tenkjer ein ikkje på alt arbeidet som er er lagt ned for å førebyggje flaumøydeleggjingar. Her har dei i generasjonar lagt stein på stein for å hindre at elva tek nye vegar.

Read more
Read more

Nær Stryn sentrum, ved sida av Vipevegen, ligg Kjeldevatnet. Det er er eit verna våtmarksområde som ligg mellom industriområdet i sentrum og bustadsameiget på Kjeldeflata. I og rundt området er det eit yrande fugleliv frå midten av april kvart år.

Read more
Read more

På Ålaneset i Kvammen ligg båten «Prowess». No berre eit vrak på det idylliske neset midt i Førdefjorden. Etter å ha lege der i snart 60 år har han etterkvart blitt ein del av naturen og kystlinja. Kva båt var dette? Korleis enda han opp der, og kva meiner eigentleg lokalbefolkninga om båtvraket?

Read more
Read more

Florø barneskole er den største barneskolen i Sogn og Fjordane. Den ligg midt i Florø sentrum. I år er det 507 elevar. Skolen ligg fint til i naturskjønne omgjevnader. Nærmaste nabo er to åsar, Litleåsen og Storåsen. I tillegg finn ein to vatn, Storevatnet og Litlevatnet. Desse omgjevnadene gjer store moglegheiter for utfalding og opplevingar. I og ikring åsane er det eit rikt dyreliv.

Read more
Read more

Eit tidleg vårteikn ved skulen er svanene som kjem når isen er i ferd med å gå opp. Dei forlet oss før sommaren er her. Ulike tre og blomstrar er med og pregar våren. Padder og rumpetroll er eit viktig innslag når våren gjer sitt inntog.Dei får stor merksemd – slik også i denne artikkelen

Read more
Read more

I Høyanger kommune, nærare bestemt på sørsida av Høyangerfjellet, ligg ei fortryllande perle som snart vert utsett for kommersiell drift. For snart tre år sidan vart det innvilga konsesjon for BBK til å byggje kraftverk i elva. Den elva som eg var med mormora mi og skylte klede i for berre nokre år sidan, og som gjer vatn til alle frukttrea som veks på Elveneset.

Read more
Read more

Kystlyngheilandskapet har vore karakteristisk for naturen langs ytre delar av vestkysten. Landskapstypen vart skapt og drive i eit samspel mellom menneske og natur. Naturtypen har vore viktig for kystfolk frå Lofoten til Portugal i over 5000 år, men i dei siste 100-50 åra har landskapet endra seg radikalt.

Read more
Read more

Mannjen

29. apr 2008 by

Ein dryg times gange utanfor ytste garden i Seljebygda, Skårbø, finn vi ein imponerande steinformasjon. Ikkje så lett tilgjengeleg, men absolutt verd turen…

Read more
Read more

Mange fjelltrimmarar vert ofte gåande på dei same toppane; dei har liksom funne sine stiar og strekkjer. Greit nok det; dei fleste av oss likar å ferdast i naturen, og naturen er der du er, men vågar du trø på litt ukjende stiar, vil du oppdage at sanneleg finst det fine stader utanom dine favorittoppar også. Templane på Lavikdalen er ein slik stad.

Read more
Read more

I 2005 tok Egil Johannes Vangsnes initiativ til Sognefjordrennet. Biletet viser ein viser telemarksløpar i den siste reipelykkja med flott utsyn til Sognefjorden.Etterpå kasta han seg ut i den siste bratte bakken som fører mot målområdet i Oreveitane. Frå Kjeringi har løparen køyrt med Henjaveiti på venstre side og kryssa veiti i målområdet. Du kan sjå løypa med bileta frå Fagreggi til Oreveitane som år i eit litt anna terreng enn Kjeringi Open


 

Read more
Read more

Alt i februar får denne buska blomar på bar kvist. Både blomst og bær er giftige; ja heile planten er faktisk giftig. Blomane lyser opp i ein heller grå hage om våren, og dei knall raude bæra om hausten friskar og opp i hagen. Fuglane tåler gifta i bæra og dei sprer bæra rundt i naturen, så ein kan finne tysbast utan for hagane og.

Read more
Read more

Lauving

10. mar 2008 by

Lauving er eit tema frå bygda og omhandlar samhandlinga mellom menneske og natur. Biletet til høgre viser kommunevåpenet til Vik som inneheld tre lauvknivar. Lauvkniven eller snidelen er ein reidskap til å henta lauv som for til husdyra. Det vil vera naturleg at bygdeskular i område med rike lauvingstradisjonar tek opp dette i undervisninga. Alle bileta forutan kommunevåpenet til Vik, er frå Leikanger.

Read more
Read more

I Leikanger har det vore brukt kunstig vatning frå fjellveitene. Fjellveitene er ein del av den lokale kulturarven i Leikanger. Den illustrerer vatn som ein ressurs og grunnlag for eit meir effektivt jordbruk. Dette starta i 1860 – åra. Lærarane ved Leikanger ungdomsskule ønskte at elevane skulle verta kjende med denne kulturen. Eg gjekk difor «veitaturar» med 10. klassingane i 2005 og 2006.

Read more
Read more

I Norge er grønnstilken knytta til bjørke- og vier-regionen i innlandet. Fuglen manglar i ytre strøk. I august 2007 vart han observert ved Kvevatnet i Lærdal. Globalt går arten sterkt tilbake i Danmark og fuglen er heilt borte frå Nederland og Polen. Den 10. mai 2011 vart det observert eit grønnstilkpar i Selvågane ved Sandane i Gloppen. Sigurd Eide og Vegard Hauge Haaland 10 A oppdaga den sjeldne vadaren. Svein Hjelmeset var medobservatør.

Read more