Sidemeny+
Read more

Bieter  er ein fargerik råkefugl. Fuglen lever i  Sør-Europa aust til Lilleasia, og overvintrar i Afrika sør for Sahara. Av og til, i varme og tørre sommarmånader, trekkjer nokre individ lenger nord; det er mellom anna rapportert hekkinger frå Sverige og Danmark.

Read more
Read more

No om hausten er det tid for å plukke både tyttebær og sopp. Tek du deg ein tur i skogen når endeleg regnet tek slutt og sola kjem fram, kan det hende hoggormen har okkupert finaste tyttebærtuva. Han er vekselvarm og treng sole seg litt for å få opp kroppstemperaturen.

 

 

Read more
Read more

Søndag 20. juli 2011 fekk Gloppen besøk av to rutinerte ornitologar frå Hareid.
Kjell Soot Mork har ringmerkt fugl sidan 1965. Gjennom mange år har han sett ring på fleire tusen fugl, mellom anna på Fokstumyra, Svalbard og mange andre stadar utanom heimkommunen sin. Kalle var som vanleg med og Solveig var ein stødig sjåfør.

 

Read more
Read more

 

Hekkspurven er eit medlem av spurvefamilien. Den byggjer reir i hekkar eller kratt. Egga vert lagt i mai månad. Ungane vert klekt ut etter omlag to veker. Fugleforeldrene forar ungane med insekt, i all hovudsak grashopper. Dei vaksne individa et for det meste frø, men kan og ete insekt om nødvendig. Den held til på grasrike sletter, for her er det lett å finne frø og insekt til ungane.

 

Read more
Read more

Han vart rikskjendis, fekk eige frimerke og enorm publisitet i media. Norsk ornitologisk foreining kalla han ”Den mest medieomtalte fuglen i Norge nokon gong”. Vi tenkjer sjølvsagt på storken Sture, som overvintra på ein avfallsplass i Hamar.

 

Read more
Read more

I Gloppen og fleire stader i Sogn og Fjordane hekkar det tårnfalk kvart år. Dette er kanskje den vanlegaste falken i vårt fylke. Det finst ein falk som lever lenger sør i Europa som heiter raudfalk. Han er nesten heilt lik tårnfalken.

 

Read more
Read more

Nøtteskogen

27. nov 2009 by

Ei kort skildring av eit populært naturområde i Stårheim barnehage. Stårheim barnehage ligg fint plassert i eit bustadfelt på Myrold. Før barnehagen vart bygd, var dette området prega av dyrka mark og skog/beitemark. Det vart teke vare på delar av skogen, og om lag 1/4 av uteområdet er skog slik den har vore i alle år.

Read more
Read more

I sentrum av Nordfjordeid finn du den sjeldne og raudlista flikmelda. Miljøvernminister Erik Solheim sende for ei tid tilbake postkort til ordføraren i Eid kommune, og ba ho passe godt på denne sjeldne blomsten. Han veks i strandkanten i Nordøyrane. Merkeleg nok pågår det utfylling i dette området. Nok ein gong må våtmark på Eid vike plassen for steinmasser frå Lotetunellen.

Read more
Read more

8. klasse ved Hyllestad Skule var onsdag 21.mai på tur i Lifjorden. Vi gjekk den nyrydda stien eit stykke oppe i lia, om lag midt mellom fjorden og bratthenget av Lifjellet. Ei flott ferd for både nybyrjar og vand fjellfarar, meiner vi.

Read more
Read more

Tek ein seg ein tur på elvebreidda langs Lærdalselvi, tenkjer ein ikkje på alt arbeidet som er er lagt ned for å førebyggje flaumøydeleggjingar. Her har dei i generasjonar lagt stein på stein for å hindre at elva tek nye vegar.

Read more
Read more

Nær Stryn sentrum, ved sida av Vipevegen, ligg Kjeldevatnet. Det er er eit verna våtmarksområde som ligg mellom industriområdet i sentrum og bustadsameiget på Kjeldeflata. I og rundt området er det eit yrande fugleliv frå midten av april kvart år.

Read more
Read more

På Ålaneset i Kvammen ligg båten «Prowess». No berre eit vrak på det idylliske neset midt i Førdefjorden. Etter å ha lege der i snart 60 år har han etterkvart blitt ein del av naturen og kystlinja. Kva båt var dette? Korleis enda han opp der, og kva meiner eigentleg lokalbefolkninga om båtvraket?

Read more
Read more

I Høyanger kommune, nærare bestemt på sørsida av Høyangerfjellet, ligg ei fortryllande perle som snart vert utsett for kommersiell drift. For snart tre år sidan vart det innvilga konsesjon for BBK til å byggje kraftverk i elva. Den elva som eg var med mormora mi og skylte klede i for berre nokre år sidan, og som gjer vatn til alle frukttrea som veks på Elveneset.

Read more
Read more

Kystlyngheilandskapet har vore karakteristisk for naturen langs ytre delar av vestkysten. Landskapstypen vart skapt og drive i eit samspel mellom menneske og natur. Naturtypen har vore viktig for kystfolk frå Lofoten til Portugal i over 5000 år, men i dei siste 100-50 åra har landskapet endra seg radikalt.

Read more
Read more

Mange fjelltrimmarar vert ofte gåande på dei same toppane; dei har liksom funne sine stiar og strekkjer. Greit nok det; dei fleste av oss likar å ferdast i naturen, og naturen er der du er, men vågar du trø på litt ukjende stiar, vil du oppdage at sanneleg finst det fine stader utanom dine favorittoppar også. Templane på Lavikdalen er ein slik stad.

Read more
Read more

I 2005 tok Egil Johannes Vangsnes initiativ til Sognefjordrennet. Biletet viser ein viser telemarksløpar i den siste reipelykkja med flott utsyn til Sognefjorden.Etterpå kasta han seg ut i den siste bratte bakken som fører mot målområdet i Oreveitane. Frå Kjeringi har løparen køyrt med Henjaveiti på venstre side og kryssa veiti i målområdet. Du kan sjå løypa med bileta frå Fagreggi til Oreveitane som år i eit litt anna terreng enn Kjeringi Open


 

Read more
Read more

Lauving

10. mar 2008 by

Lauving er eit tema frå bygda og omhandlar samhandlinga mellom menneske og natur. Biletet til høgre viser kommunevåpenet til Vik som inneheld tre lauvknivar. Lauvkniven eller snidelen er ein reidskap til å henta lauv som for til husdyra. Det vil vera naturleg at bygdeskular i område med rike lauvingstradisjonar tek opp dette i undervisninga. Alle bileta forutan kommunevåpenet til Vik, er frå Leikanger.

Read more
Read more

I Leikanger har det vore brukt kunstig vatning frå fjellveitene. Fjellveitene er ein del av den lokale kulturarven i Leikanger. Den illustrerer vatn som ein ressurs og grunnlag for eit meir effektivt jordbruk. Dette starta i 1860 – åra. Lærarane ved Leikanger ungdomsskule ønskte at elevane skulle verta kjende med denne kulturen. Eg gjekk difor «veitaturar» med 10. klassingane i 2005 og 2006.

Read more
Read more

Våren 2008 tok kameraten min og eg ein rotur til Rønsetholmen. For ei oppleveing dette vart; – så berre hiv deg på årane og kom deg ut. Gå ikkje glipp av ei slik turoppleving.

Read more
Read more

Innerst i Gloppefjorden finn vi ei langgrunn sandstrand som ligg utanfor ein idyllisk camingplass. I 1991 vart dette våtmarksområdet freda, mest med tanke på eit rikt fugleliv. Den totale fredinga førte til at grunneigarane mellom anna måtte
slutte å ta ut sand som Gloppeelva tok med seg og spreidde utover strandområdet.

Read more
Read more

Torsdag 18. oktober 2007 tok halve 8. klasse ved Hyllestad skule ein kort ekskursjon til Myklebustneset. Elevane var på førehand delt inn i små team som fekk konkrete oppgåver å løyse. Føremålet med turen var å lære seg framferd i naturen, og førebu seg slik at ver og vind ikkje dempa gleda av å kunne vere ute i litt haustleg ver.

Read more
Read more

Frå Sjurhaugfossen og nokre kilometer nedover dalen går Lærdalselva gjennom fleire stryk der stupbratte fjellsider går rett i vatnet. Berre kunstige bruer og rekkverk av solide jernkonstruksjonar gjer det mogeleg å ta seg fram langs elva. Her kan ein drive spennande sportsfiske på høgt nivå. Mang ein storlaks er landa i dette området.

Read more
Read more

Hugsar du den gongen då …… ? Desse orda er ofte utgangspunktet for mange interessante og viktige samtalar og drøftingar. Men det kan ofte vere vanskeleg å hugse heilt nøyaktig, men vanlegvis er kan du, meir eller mindre enkelt, leite deg tilbake til det som er rett.
Nyttårsorkanen på byrjinga av nittitalet gløymer vi ikkje lett. Det var då hustak flaksa, og hundreårgamle tuntre vart knekte som fyrstikker. Men her skal du få ei påminning om siste stormfloda og siste storflaumen.

Read more
Read more

Livet i fjæra

29. aug 2007 by

Bli kjent med naturen. Uansett kor du er, finn du naturen like i nærleiken. Alt som skal til er at du er villig til å sjå deg litt kring , lytte og føle, og ikkje vere redd for å få litt skit under neglene ein gong i blant.

Read more
Read more

Fyrste veka i reinsjakta 2007, var det mykje rein i området rundt Kvevotni. Fram til laurdag har veret vore framifrå i høgfjellet. I tillegg til jakta og litt fiske, var det klasse over sjølve naturopplevinga

Read more
Read more

Også til Hesjetinden fører mange stiar. Utgangspunktete kan vere Hyllestad eller Sæsol, Sætre eller Berge eller Systaddalen. Vår tur startar i Mørketjønnbotnen på Øverås. Det er ein tur utan dei brattaste kneikane, men opplevingsrik likevel der stien buktar seg fram i småkupert og helst ope terreng.

Read more