Sidemeny+
Read more

Våren 2008 oppdaga eg ei stokkand – stor, elegant and i strandsona på Naustdal i Eid kommune. Den lange stjerten og dei markerte fargane stadfesta at det var ein sjeldan gjest som heiter stjertand. Det var ein einsleg hann som kanskje var på trekk aust- eller nordover. Har ikkje høyrt om hekking av denne anda i Sogn og Fjordane, men kven veit? Kanskje finn stjertanda seg eit vatn i vierregionen i vårt fylke og, som ho likar og brukar som sin hekkeplass.

Read more
Read more

Florø barneskole er den største barneskolen i Sogn og Fjordane. Den ligg midt i Florø sentrum. I år er det 507 elevar. Skolen ligg fint til i naturskjønne omgjevnader. Nærmaste nabo er to åsar, Litleåsen og Storåsen. I tillegg finn ein to vatn, Storevatnet og Litlevatnet. Desse omgjevnadene gjer store moglegheiter for utfalding og opplevingar. I og ikring åsane er det eit rikt dyreliv.

Read more
Read more

Eit tidleg vårteikn ved skulen er svanene som kjem når isen er i ferd med å gå opp. Dei forlet oss før sommaren er her. Ulike tre og blomstrar er med og pregar våren. Padder og rumpetroll er eit viktig innslag når våren gjer sitt inntog.Dei får stor merksemd – slik også i denne artikkelen

Read more
Read more

Alt i februar får denne buska blomar på bar kvist. Både blomst og bær er giftige; ja heile planten er faktisk giftig. Blomane lyser opp i ein heller grå hage om våren, og dei knall raude bæra om hausten friskar og opp i hagen. Fuglane tåler gifta i bæra og dei sprer bæra rundt i naturen, så ein kan finne tysbast utan for hagane og.

Read more
Read more

I Norge er grønnstilken knytta til bjørke- og vier-regionen i innlandet. Fuglen manglar i ytre strøk. I august 2007 vart han observert ved Kvevatnet i Lærdal. Globalt går arten sterkt tilbake i Danmark og fuglen er heilt borte frå Nederland og Polen. Den 10. mai 2011 vart det observert eit grønnstilkpar i Selvågane ved Sandane i Gloppen. Sigurd Eide og Vegard Hauge Haaland 10 A oppdaga den sjeldne vadaren. Svein Hjelmeset var medobservatør.

Read more
Read more

Kvitkinngås hekkar langt mot nord og trekkjer sørover om hausten. I Gloppen har det i desse dagar vore eit eksemplar av denne fuglen på Mardal. Ola Johannes Mardal observerte fuglen, og såg med ein gong at det var ei ny art for vårt område. Denne gåsa er litt mindre enn den meir kjende kanadagåsa som hekkar i Gloppen. Storleiken og dei kvite kjakane til kvitkinngåsa gjer dei ulike.

Read more
Read more

Stålorm

17. sep 2007 by

Ein finn kanskje ikkje stålorm i Sogn og Fjordane, men elles i Norge finn du han på Aust-og Sørlandet. Skulle han dukke opp i vårt fylke, er det greit å kjenne til han.

Read more
Read more

Fyrste veka i reinsjakta 2007, var det mykje rein i området rundt Kvevotni. Fram til laurdag har veret vore framifrå i høgfjellet. I tillegg til jakta og litt fiske, var det klasse over sjølve naturopplevinga

Read more
Read more

Raudrev er det mest vanlege rovdyret i reveslekta. Utanom dei nordiske landa finn du han over større delar av Nord-Amerika, og litt i Afrika. Han finst i Australia og, men ikkje naturleg. I Norge er det skrive og fortalt mange historier om den slu reven, som til og med har lurt bamse brakar til å drive isfiske med halen. Etter denne episoden har bjørnen hatt kort hale.

Read more
Read more

Her i Gloppen er framleis vipa eit sikkert vårteikn, sjølv om vipeflokkane som trekkjer hit stadig er blitt mindre. Ja, vipa er nok ei truga art. Kanskje kan andre slektningar av vipa, for eksempel sporevipa, dukke opp ein gong her i vårt nærmiljø? Her vil du få vite litt meir om den fuglen, både i bilde og ord.
 

Read more
Read more

Isfugl vert av og til observert på Austlandet. Her på våre kantar er kanskje ikkje denne fuglen registrert enno, men etter kvart som klimaet endrar seg, kan ein vere på utkikk etter nye arter. I sommar vart han forresten observert i Lærdal. Fuglen er sky, så det er ikkje så godt å kome innpå han. Bilda du får sjå her, er tekne i Izmirområdet i Tyrkia.
 

Read more
Read more

Ikkje heilt vanleg gjest i Gloppen. Seint søndag kveld fekk eg melding om ei spesiell gås som var observert i på Nordstranda. Det var relativt greit å finne fuglen, som spankulerte på elvekanten ved SFE i Bukta fuglefredingsområde.

Read more
Read more

Rugda er ca 37 cm stor og hann og ho er like av utsjånad. Ein fugl du som regel ser på avstand. Om våren har denne fuglen eit karakteristisk kveldstrekk, der han systematisk trekkjer fram og tilbake langs ein åskam og sender ut sine spesielle lydar.

Read more
Read more

Skjora er svært interessert i ting som blenkjer, så mange har funne att sølvskeier og liknande oppe i skjorareir. Denne historia går på det same, men sett i system. Skulle tru ho hadde gått på bygg og anlegg…. minst grunnkurs.

Read more
Read more

Furukorsnebb – som også held til i Sandaneområdet-er ein hardfør fugl som legg egga sine i januar/februar, midt på kldaste vinteren. Dette for å ha mogne konglefrø til ungane sine. Ein del bønder har nok fellt eit eller fleire grantre med korsnebbreier i, utan å skjøne så mykje når mor eller far har klaga si nød over eit øydelagt reir midtvinters. Kven tekjer på hekking på den årstida?

Read more
Read more

Når snøen forsvinn, går både unge og eldre og ser etter dei første vårteikna som kjem til syne mellom rotegras, visna lauv og mose. Oftast er det kusymra og kvitveis som brått står der i blomst der sola har tina snøen og varma jorda. Her i Hyllestad er det ikkje så mange born som jublar over at dei har fått auga på første hestehoven, men har du augo med deg, vil nok oppdage han.

Read more
Read more

Gloppen ungdomsskule har hatt vitjing av John Palmer som er rektor på ein skule i New Zealand. Natur, kultur og media EB fekk høve til å vise han det arbeidet bedrifta jobbar med. Her kjem John si tlbakemelding om korleis han vurderte arbeidet til elevane i bedrifta. Arbeid som for det meste er gjort på fritida. Forretningsideen går kort sagt ut på å markedsføre stoff som dei fyrst legg inn på Geoatlassida, og stoffet er råd å selje i fleire variantar. Berre sjå heimesida til bedrifta www.naturkunnskap.no

Read more
Read more

Gloppen ungdomsskule har hatt vitjing av John Palmer som er rektor på ein skule i New Zealand. Natur, kultur og media EB fekk høve til å vise han det arbeidet bedrifta jobbar med. Her kjem John si tlbakemelding om korleis han vurderte arbeidet til elevane i bedrifta. Arbeid som for det meste er gjort på fritida. Forretningsideen går kort sagt ut på å markedsføre stoff som dei fyrst legg inn på Geoatlassida, og stoffet er råd å selje i fleire variantar. Berre sjå heimesida til bedrifta www.naturkunnskap.no

Read more
Read more

Det har vore skrive ein del om både havørn og oter i Gloppen. Mandag 23. januar vart det observert to havørner på sandbanken ved utløpet av Gloppeelva. Her stod dei ganske lenge, liksom på vent, klar til å sette klørne i det som kunne reke forbi.

Read more
Read more

Det har vore skrive ein del om både havørn og oter i Gloppen. Mandag 23. januar vart det observert to havørner på sandbanken ved utløpet av Gloppeelva. Her stod dei ganske lenge, liksom på vent, klar til å sette klørne i det som kunne reke forbi.

Read more
Read more

Flått er eit edderkoppdyr med 8 bein som fester seg til huda på menneske og dyr for å suge blod.
Dersom flåtten er smittberar – kan han overføre bakterien
borrelia. Får du ikkje behandling i tide, kan du bli sjuk og sett ut av spel i fleire månader.

Read more
Read more

Knoppsvane er ein fugl som ofte ligg og sym høgt på vatnet. Han trekkjer gjerne ut til kysten om vinteren. Når knoppsvanen flyg, høyrer du eit klart vingesus. I Sogn og Fjordane er dette ein sjelden fugl, men andre svaner kan vi sjå i fylket vårt, utanom hekkeperioden. Om vinteren vil du sjå sangsvane på leit etter mat i ope vatn, gjerne i elveosar.

Read more
Read more

Fredag 27. oktober vart det observert ein stork på Byrkjelo. Fleire har meldt om denne fuglen som gjekk og beita langs vegen på Fløtre. Eg har fått inn bilde og som dokumentasjon. Stork er sett mindre enn 100 gonger i Norge.

Read more
Read more

Haren skifter farge etter årstidene. Vinterstida blir du mest klar over at det ferdast fleire harar i området enn du tenkjer over. Både harespor i snøen og dei karakteristiske hare – ekskrementa er tydelege spor. Mange harar endar ofte som mat i kongeørnreira.

Read more
Read more

Gråspett er ikkje ei heilt vanleg hakkespett i Sogn og Fjordane. Ho hekkar gjerne i lauv-og blandingsskog. Denne fuglen er mykje sjeldnare enn flaggspett og grønspett, her i Gloppen. Grønspetta er raudlistefugl, så han er utryddingstruga. Det same gjeld kvitryggspetta som også hekkar i Sandanområdet.

Read more