Sidemeny+
Read more

Sagaråsi

16. des 2006 by

Sagaraosi var den største og lengste råsa, og var minst 1 km lang. Ho var også ei av dei eldste veitene i Fresvik. Råsi gjekk ut frå elva under skulen og nedover til Sagi (Hauglum) i nokså rett linje. Over Sagagranden vart ho kalla Læveiti. Det kom inn vatn i råsa frå ei oppkome, og dette vatnet fraus ikkje, difor vart ho kalla Læveiti.

Read more
Read more

Karl Myklebust vart født i 1905.
I 1931 vart Karl Myklebust eigar av bruk 3 : Garden, eit lite bruk under Myklebust eller Prestegarden som folk flest sa.
Kring 1980 gjennomførte elevar ved Hyllestad ungdomskule eit prosjekt som dei kalla «Korleis tek vi vare på jorda?» I den samanheng intervjua dei Karl Myklebust om liv og røre på garden då han voks opp.

Read more
Read more

Den gamle vatningsveita på Hov.
Alle bruki på Hov og Øybøen var med på veiti, og ho skulle vera laga i den tid det var 4 bruk på Hov. Arbeidet vart gjort på dugnad og dei brukte ein sommar på å få veita ferdig. Veitene vart bygde med hakke og spade, med handmakt som dei sa.

Read more
Read more

Den gamle vatningsveita på Hov.
Alle bruki på Hov og Øybøen var med på veiti, og ho skulle vera laga i den tid det var 4 bruk på Hov. Arbeidet vart gjort på dugnad og dei brukte ein sommar på å få veita ferdig. Veitene vart bygde med hakke og spade, med handmakt som dei sa.

Read more
Read more

Det har ikkje vore drift på Flugestøylen på Jølster sidan midten av 1950,-talet men støylen er ikkje gløymd av den grunn. Det er framleis aktivitet der, året rundt. Jølster Ungdomslag arrangerte to år på rad jonsokfeiring på Støylen, og det er naturleg nok ein svært populær stad for turgåarar og naturelskarar.

Read more
Read more

I lia høgt over Rauset ligg det ein flott, liten støyl, ca. 520m.o.h. Tek du turen hit vil du få ei fantastisk utsikt. Mange påstår det er Rausetstøylen som har beste utsikta, av støylane rundt Gloppefjorden.

Read more
Read more

«Ruglesteinen» er eit kjent omgrep i Angedalen. Mange er dei som har vore oppå den og laga musikk for folket på gardane på andre sida av dalen. For dei som gjekk til støyls, var det vanleg å ta seg ein tur oppå steinen for å rugle. Steinen ligg om lag 100 m. frå den nye vegen til Ramstadstøylen og det tek om lag ein halv time å gå dei 2.1 kilometrane frå Rygjabrua ved fylkesvegen.

Read more
Read more

Teigastølen ligg på Hårklau i Haukedalen, der den tilhøyre garden på Teigene.
Stølen har gått frå forskjellige slekter, heilt fram til 1951 då stølsdrifta slutta og Rune Rørvik overtok. Då hadde det antagelig vore drift der sidan 1800- talet.

Read more
Read more

I dag er det liten aktivitet på Bolsetstølen, men tidligare var det ein vakker støl med mykje liv. Stølsdrifta vart halde i hevd heilt til 1948, og då hadde stølen lege på same plassen i fleire hundre år. På det meste var det fem bruk som nytta Bolsetstølen og så mykje som 25 kyr beita der.

Read more
Read more

Dette er fjellstølen til Djupevik. Her stod eitt langt sel som var delt i to. Aksnesgarden hadde eine halvparten, og det vart kalla Aksnesselet. Den andre halvparten nytta Djupevik bruk 1 og 3, og Olav Heimlid kalla den delen Vårt sel.

Read more
Read more

Stølen ligg over dei første hamrane, ca 350 m.o.h. Det var oppsett streng på vegen opp til Øvste Snyttestølen, men strengen enda noko nedanfor selet. Dei brukte han til å senda ost og ymse anna nedatt til sjøen.. Dei flytte opp hit frå Nesta Snytta når geitene byrja å trekkja opp mot fjellet.

Read more
Read more

Snyttestølen vart også kalla Nesta Snytta. Snytta var rudningsbruk under Njøs i 1667. Siste brukaren på Snytta reiste til Amerika i 1867. I nyare tid vart Snytta brukt til vårstøl for geiter då det var tidleg bue der ute. Fleire gardsbruk i Fresvik var her ute med geiter. Her var berre eitt sel. Stølen høyrde til Norane og det var tre eigarar på Snytta i den tid fresvikjene stølte der.

Read more
Read more

Haugavikstølen skal liggja til venstre for Straumsnesgrovi, like ovanfor ein bratt hammar som heiter Gildrehammaren. Ca 350 m.o.h. Stølen skal liggja inne i eit bjørkeholt, kanskje på same høgde som Straumsnesstølen

Read more
Read more

Dette er ein støl oppe i lia ca 350 m.o.h. Den ligg litt til høgre for Straumsnes, like nedanfor straumlinja. Truleg slo dei her og så hadde dei beisti her til foret var oppbrukt, fram mot juletider. Så flytte dei ned til sjøen og var der resten av vinteren. På den måten sparde dei transport av avlinga ned dei bratte liene til garden nede ved sjøen.

Read more
Read more

Straumsnes ligg nede ved sjøen rett før tunellen til Feios. Straumsnes høyrde til Borlaug i Feios. Dette er eigentleg ein nedlagd gard som vart oppteken under Leikanger Prestegard og Halland i 1667. Namnet kjem av den sterke straumen i sjøen her. Siste eigaren utvandra til Amerika i 1861. Seinare har garden vorte brukt til støl.

Read more
Read more

Denne stølen høyrde til Grønli men vart nedlagd før 1850. Stølen har namnet etter Kryla, Ingeborg Olsdtr. Grønli (1802-1845) som drap far sin og vart avretta i Fresvik i 1845.
Stølen ligg eit par hundre meter til venstre for Fyssa. Ein tek av frå stien like etter ein har kryssa Fyssa ovanfor Oddmundhytta. På ein liten flat inne i skogen ser ein dei lyngvaksne restane etter huset. Dørstokken kan ein framleis sjå.

Read more
Read more

Tundalen

31. des 2004 by

Truleg har dette vore fjellstøl for folk i Fresvik, men etter kvart flytte dei største gardbrukararene som hadde hest, til Jordalen. Tundalen vart difor fjellstølen til småbrukarane og husmennene. Stølen var nedlagd i 1925. Det skulle vera Gyrid Bjørnetun som var den siste som støla i Tundalen. Sela i Tundalen var mursel. Alle bruk som har stølsrett på Engi har også stølsrett i Tundalen.

Read more
Read more

Dette er ein fjellstøl til Tretteteig. Han vart nytta berre til geiter. Stølen ligg ute på eit hamrelag under hoggfjellet mot Idlebakkgjelet, rundt 450 moh. Murane etter selet står enno.

Read more
Read more

Denne fjellstølen ligg oppe på Hovsfjellet ut mot Bjønnstigen. Når ein fylgjer elva oppover, så ligg stølen på høgre side ca 200m frå elva. Det er eit stort vierkjørr der tuftene er. Stien til Steindalen går like ved.

Read more
Read more

Alt i dokument frå skogutskiftinga i 1679 heiter staden Ødestølen. Stølen vart altså nedlagd før 1679.
Det er ikkje mogeleg å sjå restar etter tufter. Kanskje kan det vera jordskreder som har gått over området og fjerna alle spor etter sel. Terrenget kan tyda på det.

Read more
Read more

Dette er ein fjellstøl og kanskje er det særleg husmenn som har støla her. Namnet kjem truleg av mannsnamnet Helge. Så vidt ein veit har det aldri vore meir enn eit par sel der. Ein kan sjå fleire tufter, men det kan vera etter fjøsar.

Read more
Read more

Gjerdi

4. des 2004 by

Dette er ein gammal vår eller hauststøl for Haukanes. Han ligg i bakkane over Haukanes, like nedanfor linja på vegen mot Haukastølen. Me kan framleis sjå at det har vore slåttemark her. Det har også vore eit lite sel her, truleg steinsel.

Read more
Read more

Stølen blir også kalla Vårstølen. Han ligg i Engjadalen på høgre side av Stølselvi, til venstre for Galdagilet. Dette var stølen til Vigdalen både før og etter at dei bygde stølen på venstre sida av elvi.

Read more
Read more

Stølen vart nedlagd kring 1900. Dette er ein fjellstøl til Kolåsen. Han ligg i Tuftadalen, på venstre sida av Kolåselvi eller Tuftaelvi som ho også blir kalla. Stølen ligg på ein rygg til høgre for Bu-skreda.

Read more
Read more

Vigdalsstølen. Denne stølen blir også kalla Lundheim. Stølen blei brukt til både vårstøl og fjellstøl. Han ligg i lia over Vigdalen, til høgre for Galdagilet. Denne stølen vart bygd etter at dei to andre Vigdalsstølane vart tekne at skreder, og han blei brukt like til stølsdrifti vart nedlagd. I stølsregistreringa i 1935 er det notert at stølen er i bruk.

Read more
Read more

Støylslia

9. nov 2004 by

På Støylslia hadde hjellarane sauene sine før. Det er bratt og eit godt stykke å gå, men det er eit flott turmål, spesielt ein varm sommardag. Utsikta frå toppen er fabelaktig. Du har då utsikt frå Egge til Byrkjelo.

Read more
Read more

Me i 5-10 klasse ved Fresvik skule har i haust gått den gamle stølsvegen frå Jordalen til Fresvik. Turen går over ein arm av Fresvikbreen, Gryteskarvfonni. Der datt det ein gong ned ein hest i ei gryta. Det skjedde i 1936. På turen vår såg me beinrestane av hesten og fekk lyst til å vita meir om kva som hadde skjedd. Difor har me intervjua mange eldre folk i Fresvik, og har så skrive ned det me har fått greie på. Det er no mest 70 år sidan ulukka, så det har vore vanskeleg å få nøyaktige opplysningar og det kan difor sjølvsagt vera feil i det me har funne ut.

Read more