Sidemeny+
Read more

På strekninga Varden -Styvisdalsvatni og opp til vatnet som Øvste Breivåi kjem frå ligg det ikkje mindre enn 14 dyregraver. I luftlinje utgjer dette knapt 2 km. Eit par av desse dyregravene er blitt undersøkte av professor Edvard K. Barth og me har difor ein del interessante opplysningar om dei.

Read more
Read more

14 dyregraver på ein kort strekning. Ved utløpet av Styvisdalsvatni ligg det tre dyregraver på eit lite område. Dei har tydelege beiemurar og sperrar eit lite skar som dyra må gjennom enten dei no kjem frå Huldabotn eller ovanfrå fjellet der dei andre gravene ligg.

Read more
Read more

Laurdag 26. juni 1993 kom eit historisk opptog ned frå Beitasetane til Skorsfossen. Statsråd Kjell Opseth opna offisielt «Den trondhjemske postvei» etter eit omfattande restaureringsarbeid. Liten og stor var møtt fram, og ikkje minst gledde dei seg over det fantastiske vassbruksmiljøet med vasskverner og sag som også stod der nyvøla.

Read more
Read more

Svært mange stader i Bygde-Noreg har fått sin eigen song. Tekstane kan vere skapte av personar med ekte kjærleik til heimstaden sin, eller dei har sett dagens lys etter konkurransar i Nitimen eller etter andre meir eller mindre utspekulerte påfunn. Både tekst og tone er gjerne merka av tida og situasjonen songen vart til i.

Read more
Read more

I 1997 vart Holvikjekta vald til kulturminne for Gloppen komune. Valet kom neppe uventa.
Heilt frå Holvikjekta vart sett på land for godt i 1906, har folk sett verdien i å ta vare på dette fartøyet.

Read more
Read more

Stavasagi

4. des 2004 by

Jon L. Skau bygde Stavasagi i kring 1920. Her skar dei tønnestavar. Det var undervasshjul som var drivkrafti. Det var tunge tak og mykje arbeid å få sagi opp, mellom anna muring av understellet. Ei tid seinare vart sagi flytt noko utover og oppattsett der. Denne sagi låg på bruni der Timmervikgrovi renn nedover.

Read more
Read more

16. juni 1936 rende transport – og passasjerflyet » Havørn » i sørenden av Lifjellet ved Risnes. Det var tidleg på morgonen, og ei mørk og tett morgonskodde velta over fjellet. Det var 7 personar om bord i flyet; alle omkom.
Dette var den største flyulykka her i landet fram til då!

Read more
Read more

Det flyt ikkje over av fagstoff om hoggeteknikk og reiskapsbruk i kvernsteinsberget.
Få er dei som har forska på dette temaet, og lite av reiskapane er tekne vare på. Slett ikkje så rart når ein meiner at produksjonen på Myklebust til dømes vart påbegynt kanskje så tidleg som på slutten av 900-talet og vart avslutta på 1300-1400-talet.

Read more
Read more

Alle snakka om dei, men ingen gjorde så mykje med det før seinvinteren i 1998. Då fekk ein 9. klasse ved Hyllestad skule lov til å leite og grave litt i haugane aust for prestegarden på Myklebust, og då dukka dei opp – kvernsteinane. Under eit tynt lag av jord og mose låg dei der, heile og halve, lause og faste, store og små, og fortalde historie som både lekmann og lærd tykte var spanande.

Read more
Read more

Her får du litt informasjon om Kvernsteinsparken på Hyllestad. Ein rusletur der kan gje deg mangt å tenkje på samstundes som du får med ei sjeldan naturoppleving der førtidsminne er å finne under kvar mosedott og grastust, og i vest kan auga skode landemerke som Lifjellet og Alden.

Read more
Read more

Vetlefjorden er ein lang og smal dal. I fjellet bak ligg breen som heile året sender smeltevatn nedover dalen. Til vanleg går dette pent og pynteleg føre seg. Men breen har fleire gonger fare stygt fram i Vetlefjorden, og påført folket tunge økonomiske tap

Read more
Read more

Ei gamal segn fortel at det skal ha skjedd drap som følgje av usemje om rett til vatn frå Fagravatnet. Nedom Fagravatnet deler elva seg og renn vidare både til Skåsheimelva og Flesjeelva. Det er lett å regulera slik at det renn meir til den eine eller den andre. Her heiter det Vasskiljet. Torsdag 11. november 1847 kom gardbrukarane i Stokkebø, Tuftedal, Flesje, Bruhjell, Skåsheim og Sande same hjå oberstløytnant Meidell i Flesje for å kom afram til ein avtale. Strid og usemje skulle no avløysast av ordna former. I nyare tid har trongen for kvernvatn minka, men trongen for drikkevatn ført til nye diskusjonar om vatnet frå Fagravatnet.

Read more