Sidemeny+
Read more

Wergeland Halsvik vart opprinneleg starta av Trygve Wergeland (fødd 14. mars 1909, død 29.mai 1979) i 1929 då han kom heim frå Calgary, Canada. I Canada opplevde han depresjonstida. Hardt, målretta arbeid og fantasi var nok til å overleve dei tøffaste forhalda. Han reiste derfor attende til Noreg og Steine. Der var forholda svært dårlege.

Read more
Read more

På ein tur i Liamarka i Aurland hausten 2008 vart eg kjend med eit kulturminne. I det ulendte terrenget mellom gardane Li og Otternes går det ei rekkje renner i skogen; somme av dei heilt ned til fjorden eller no, E16. 

Read more
Read more

Aurlandsskoen har vorte produsert i over hundre år, og dette har sett spor i aurlandssamfunnet på fleire ulike områder. Som handtverkstradisjon, sysselsetning, skatteinntekter til kommunen og ikkje minst som tradisjonsoverførar frå generasjon til generasjon, har skoen bidrege til at han i desse dagar er komen på museum.

Read more
Read more

Den 1.juli 2009 opna dåverande samferdselsminister Liv Signe Navarsete ”Econ museum nortern Europe” (ECO)   for aurlandsskoen i lokala til Aurland skofabrikk. Grunntanken i dette museum eller visningssenteret er, at ein skal kombinere både det kulturelle aspektet ved aurlandsskoen, og aktivt drive produksjon av skoen. Aurland og Flåm har lang tradisjon i produksjon av skoen noko som tek oss over hundre år tilbake i tida.

Read more
Read more

Det var ein spent gjeng frå Tangen skule som tysdag 16.09 hadde teke turen opp på Sletterust i Årdalsfjella for å starte på lokalhistorieprosjektet vårt. Med oss i tilhengar hadde me syklar som skulle frakte oss dei 11kilometrane ut langs anleggsvegen frå 1920, ein veg som vart nytta i samband med tunellarbeida inne i fjellet.

Read more
Read more

Henkabua er ein institusjon på Byrknes, eit bygg som har gått inn i historia. Her har det vore sildesalting, størjemottak, oljesal og ikkje minst ein sosial samlingsplass for byrknesingane. Til å begynne med blei kaia og bua kalla for »Larskaia» og »Larsbua» etter han som bygde ho, Lars. Etter kvart overtok sonen Henrik Larsen drifta, og etter at Lars døydde begynte bygdefolket å kalle det for »Henkakaia» og »Henkabua». Henrik dreiv bygget fram til han døydde i 2003.

Read more
Read more

Ånneland er en øy i Ytre Gulen. I 1948 startet Laurits og Olav Ånneland et sagbruk der. Arbeidet på sagbruket ble utført i tillegg til et annet fast yrke. Til å begynne med gjorde de alt for hånd, – senere ble det meste automatisert De bygde også et ekstra bygg som gav bedre plass å jobbe på. Dette forsvant desverre i en storm på 1980-tallet. Sagbruket er i dag nedlagt.

Read more
Read more

Etter å ha returnert frå Amerika i 1915 starta Martin E. Birknes ein krabbefabrikk på Byrknes . Fabrikken gjekk godt og vaks. På det meste kunne det vere 60 arbeidarar der. Dette var folk frå Byrknes og øyene rundt. Produkta vart send til fleire utanlandske land. Bedrifta var på randen av konkurs i 2-3 år, men tok seg opp att og gjorde det veldig bra vidare.

Read more
Read more

Ånneland er en øy i Ytre Gulen. I 1948 startet Laurits og Olav Ånneland et sagbruk der. Arbeidet på sagbruket ble utført i tillegg til et annet fast yrke. Til å begynne med gjorde de alt for hånd, – senere ble det meste automatisert De bygde også et ekstra bygg som gav bedre plass å jobbe på. Dette forsvant desverre i en storm på 1980-tallet. Sagbruket er i dag nedlagt.

Read more
Read more

På slutten av 1800-talet var laksehyttene i skjergarden ein viktig ressurs for sjøfolk som dreiv med fiske utanfor øyane på Byrknes. Dei vart tekne i bruk som kvilepost når heimreisa vart for lang. Hyttene var små, og dei vart brukt mest om sommaren fordi dei var lite isolert. Etter 1940 vart dei ikkje brukte meir.

Read more
Read more

Florø by vart oppretta ved kongeleg resolusjon 16. mai 1860. Det rike sildefisket var den viktigaste grunnen til byetableringa og Florø vart vald på grunn av at staden låg nær hovudleia, at her var god tilgong på tomteland og tilgong på drikkevatn.

Read more
Read more

Noreg var i den siste halvdelen av det 19. hundreåret prega av ei veksande industriverksemd, samstundes som utbygginga av kommunikasjonane knytte folk og landsdelar tettare saman. Dette var med å påverke utviklinga av dei ulike næringane, særskilt det tradisjonelle jordbruket. Vegar, dampskipstrafikk og turisme kom til å prege Førde mellom 1860 og 1900.

Read more
Read more

I 1965 vart Eid, Sogndal og Førde utpeika som vekstsenter. For Førde sin del gav vekstsentervedtaket ei rekke etableringar av både industri og offentlege arbeidsplassar. I starten var veksten i Førde langt på veg ein politisk styrt vekst, men den leia fram til at Førde vart eit naturleg sentrum i fylket og ein tettstad som vaks av eiga tyngde.

Read more
Read more

Like før ein kjem til Øvste Snauasetvatnet ligg det ein steinring like til venstre for stien, 1133 moh. Han er oppmura med ei til to steinraster. Ringen er ujamn og mest oval på form, 4-5m brei og 6-7m lang. Han ligg i ein liten skråning, terrenget er ujamnt og det er framleis mykje stein inne i ringen. Posisjonen er 32 v 0387636, 6765481 C

Read more
Read more

«Jordmorsaksa» blir denne saksa kalla, og det er fordi det var ei jordmor, Mary Rye, som brukte saksa i sitt yrket på 1900-talet. På Geoatlas finn du ein lengre artikkel om Mary Rye og arbeidet hennar som jordmor i Hyllestad gjennom mange tiår.

Read more
Read more

Det er vår, og det byrjar å krible i blodet til fiskaren. No skal ikkje makrellen vere langt unna. Nota er komen i båten, og kvar kveld og morgon går han ut på høgste haugen for å sjå om han får auge på dei første strelingane i sjøflata. Han veit godt om dei beste kastevikane og vågane. Spenninga stig dag for dag.

Read more
Read more

Mary Rye, f. Bjørnestad, vart født i Lexington i USA 31.12.1898. Ho kom til Noreg saman med foreldra og storebroen då ho var 9 månader gammal. Dei flytte tilbake til Skifjorden der faren hennar kom frå. Seinare fekk ho to brør til.
Fordi faren vart sjuk, busette familen seg på Bjørnestad i Noreg. Dei hadde seinare tenkt å flytte tilbake til Amerika, men dette vart det aldri noko av.

Read more
Read more

Det som i dag er kjent som skofirmaet Sko Olsen A/S ble etablert i 1897 av Johan Olsen som reperasjonsverksted og som produsent av nye sko. Sko Olsen holder til i de samme lokalene i dag, men har gjennomgått 2 utbygginger i 1959 og i 1970. I dag er det en moderne skoforretning på 300 kvm i tillegg til eget serviceverksted for småreperasjoner.

Read more
Read more

I Florø finn ein eit levande engasjement når det gjeld båt og båtliv. Frå Strandgata kan ein sjå ei perle av ein veteranbåt med landligge på Kolkaia. Dette er M/S Atløy – ein «Fjordabåt» frå 1931. Det er den einaste veteran-rutebåten i Sogn og Fjordane som er teken vare på i tilnærma opphavleg stand.

Read more
Read more

Ervik Havfiske

15. mai 2008 by

Ervik Havfiske held for tida til på Otneimneset. Der har dei nettopp bygt nytt kontorbygg. Tidlegare heldt dei til på Refsnes i nærleiken av Ervik på. Begge stadane ligg på Stadlandet. Dei er også Noregs største autolineselskap.

Read more
Read more

Bondeguten Jonas Løland hadde arbeidd som anleggssmed m.a. på Rjukan og i Årdal. I 1914 kom han heim og saman med Lasse Ness bygde han ei lita smie ved fossen i Bøelva. Her produserte dei m.a. trillebårer, vognhjul og turbinar til småkraftverk.

Read more