Sidemeny+
Read more

Heilt sidan 1200-talet har det stått kyrkjer på Kyrkjebø. Den første stod på Austreim, men rundt reformasjonen vart det bygd ei ny på Kyrkjebø. Kyrkja i dag er frå 1869.  Mange måtte i båt når dei skulle til kyrkje. Det var ikkje heilt ufarleg.

Read more
Read more

Lengst vest i havet i Flora ligg øya Kinn. Denne mest ubebudde øya har ein spennande historie og ikkje minst ei utruleg vakker, gamal kyrkje. Sjå for deg dei brattaste ville fjellsider. Eit frådande hav, der bølgjene bryt med voldsom kraft mot klippene. Ein  sagnomsust og heilt spesiell fjellformasjon, den kjende Kinnaklova. Midt i alt dette ligg Kinnakyrkja.

Read more
Read more

Sagaøya Kinn

15. mai 2008 by

Øya Kinn ligg 15 km rett vest for Florø og er lett gjennkjenneleg med sin ville, frodige natur, bratte fjellsider og ikkje minst Kinnaklova, som har vore eit landemerke for fiskere og sjømenn i uminnelege tider. Men øya skjuler og ein spennande historie med sagn om helgener og om korleis den vakre, gamle steinkyrkja frå 1100-talet vart bygga akkurat her.

Read more
Read more

Mattradisjonar er ein del av kulturarven vår, og difor viktig å kjenne til. Mange av dei gamle bakaromnane er borte, men nokre er restaurerte og tekne i bruk. Eg har ein vedfyrt bakaromn i uthuset. Lukta av nybaka brød skaper hyggje og stemning. Brødbaking på gamlemåten er både tradisjonsbering, skapande aktivitet og rekreasjon.

Read more
Read more

Eikefjordstøylen er i dag eit mykje brukt turmål både for skuleelevar og bygdefolk. Bak nokre av dei raude skilta oppover liane, ligg det historier som fortel litt om alvoret bak stølsdrifta for over hundre år sidan.

Read more
Read more

Gardskverna

12. mai 2008 by

Vassdrivne kverner kom i bruk i Noreg allereie i mellomalderen. Vasskvernene var eit stort framsteg og gjorde kvardagen enklare for mange bønder. Å vere eigar av eit kvernhus med jamn tilførsle av vatn var ein skatta herlegdom på ein gard.

Read more
Read more

Dei fleste historikarar reknar med at der var ei stormannsætt som rådde på Naustdal i Eid – og ikkje i Naustdal i Sunnfjord. Dette var på Harald Hårfagre si tid. Vemund frå denne ætta var konge over Firdafylket i 870.

Read more
Read more

Gravhaugane på Nordfjordeid har gjeve oss mange svar og opplysningar om korleis ein levde her i vikingtida. Like ved Eidsgata ligg det ein godt synleg gravhaug som vert kalla Rundehågen. I denne gravhaugen vart det i 1874 funne restar etter eit vikingskip og eit menneske. Både skipet og mennesket var brent. Lokalt vert gravhaugen kalla «Rundehogjen».

Read more
Read more

På Stakaldeneset ligg et steinbrot frå steinalderen. Det vart brukt til å ta ut diabasstein til å lage økser og anna reiskap av. Stein frå denne plassen er funnet frå Nordland til Jæren. Når du skal undervise om steinalderen kan det være kjekt og nyttig å vise kor dei som levde på den tida fekk tak i det dei laga reiskap av. Det er ikkje utenkeleg at stein frå Stakaldeneset er brukt når dei jakta blant anna i Ausevika og laga helleristingane som vi finn der.

Read more
Read more

Slåtten skule ligg i dag på ein stad der det tidlegare vart driven ein gard. På garden Slåtten var det som på dei fleste gardane mange stadsnamn. Klasse 4a jobba hausten 2007 med å interpretere desse namna og historiene bak. Prosjektet var eit entreprenørskapsprosjekt som hadde som mål å auke elevane sin lokalkunnskap om nærområdet sitt.

Read more
Read more

Tysdag den 18. juli 1911 kl. 11.00 om føremiddagen braut det ut brann i ein snikkarverkstad i Balestrand sentrum. Verkstaden høyrde til Hans Thue og Bjørn Sande. Verkstaden brann ned til grunnen. Keisar Wilhelm var i Balestrand på denne tid og han hjelpte til med sløkkinga.

Read more
Read more

Biletet viser vasshjulet slik det vart funne i nærområdet til Leikanger barneskule. Vasshjulet dreiv slipesteinen som bøndene brukte til å slipa bruksutstyr som ljå og øks. Vatnet vart teke frå Henjaelvi og leia inn i ei grov som dreiv vasshjulet og slipesteinen. Området ved Henjaelvi vart i daglegtale omtala som Slipesteinane.

Read more
Read more

Fresvik har i dag eit flott idrettsanlegg som i dag består av ein stor grasbane med laupebane med grusdekke og eit stort og flott klubbhus. Idrettslaget har og to hytter, ein av dei med uthus. Dei har også lysløype i Fresvik. Idrettsplassen har gjennom alle år vore ein samlingsplass for unge og gamle. Det har og vorte arrangert mange store stemne på nettopp idrettsanlegget. Men idrettsanlegget har ikkje alltid vore som i dag. Den har blant anna blitt teken av flaum og totalt øydelagt to gongar på den 86 år gamle historia til idrettslaget.

Read more
Read more

Fresvik har i dag eit flott idrettsanlegg som i dag består av ein stor grasbane med laupebane med grusdekke og eit stort og flott klubbhus. Idrettslaget har og to hytter, ein av dei med uthus. Dei har også lysløype i Fresvik. Idrettsplassen har gjennom alle år vore ein samlingsplass for unge og gamle. Det har og vorte arrangert mange store stemne på nettopp idrettsanlegget. Men idrettsanlegget har ikkje alltid vore som i dag. Den har blant anna blitt teken av flaum og totalt øydelagt to gongar på den 86 år gamle historia til idrettslaget.

Read more
Read more

Fresvik-bygda opplevde natt til 11. september 1982 den verste flaumen sidan 1938 då Fresvik-elva gjekk flaumtung og gjorde store skadar. Flaumvatnet raserte idrettsplassen og gjorde store skadar på industriområda ved Fresvik Produkt. Oppe i dalen vart fleire bruer sopte vekk av den flaumstore elva.

Read more
Read more

Fresvik-bygda opplevde natt til 11. september 1982 den verste flaumen sidan 1938 då Fresvik-elva gjekk flaumtung og gjorde store skadar. Flaumvatnet raserte idrettsplassen og gjorde store skadar på industriområda ved Fresvik Produkt. Oppe i dalen vart fleire bruer sopte vekk av den flaumstore elva.

Read more
Read more

Sentrum IL vart skipa 4. februar 1950. Det gjekk heile 25 år før laget hadde idrettsanlegg dei kunne nytta. I mellomtida måtte utøvarane greie seg med dei arenaer som fanst i naturen: skog, myrar, sletter og toppar til o-laup, terrenglaup, terrengstafettar og skiløyper. Toppar til fjelltrim, vatn og sjø til symjing og skeiselaup.

Read more
Read more

Det er mange år sidan budeiene budde på støylane for å mjølke kyrne om somrane, men Savlandsstøylane vert framleis brukt den dag i dag. Om somrane går det fleire saueflokkar, og nokre ungdyr her. Det fins fleire vatn i området, der det er fint både å fiske med stang og setje garn, og bade når det er varmt om sommaren. Mange reiser opp for å plukke blåbær og molter rundt støylane, og ein kan jakte på hjort og fuglar i området.

Read more
Read more

I 2002 vart Leirvik skule nedlagd og etter det nytta som barnehage. Det tok nokre år før det vart rydda ut or alle rom, skuffer og skåp. På loftet som tidlegare vart nytta som elevinternat og seinare som handarbeidsrom, låg det ein modell av ein hovudskalle i ei pappøskje. Som lærar gjennom mange år i kommunen sette eg denne i samband med ein tekst eg for fleire tiår sidan hadde lese i skulebladet «Heim og Skule». Høyr no berre her !

Read more