Sidemeny+
Read more

Industrireisinga i Årdal førte til store omveltingar i bygda. Det gamle jordbrukssamfunnet forsvann, og med det alle gamle spor etter det som hadde vore. Eit av dei få kulturminna som står att frå denne tida er Farnes gamle skule.

Read more
Read more

Flåm kyrkje

22. nov 2009 by

Middelalderkyrkja i Flåm vart bygd i 1667. Kyrkja er ei langkyrkje i tre med 160 sitjeplassar. Sagnet om huldrene fortel kvifor kyrkja ligg nede på garden Flåm.

 

Read more
Read more

Svelgen Idrettshus var gjenstand for lange og mange diskusjonar på mangt eit kommunestyremøte opp gjennom tidene. I 1992 vart det endeleg gjeve grønt lys for at STIF og bygda skulle få dette etterlengta bygget. I desember 1993 var det så stor innflyttingsfest der alle i bygda var innviterte. Går ein rundt huset, vil ein oppedage at her finn ein mange geometriske figurar både på og rundt bygget. Dette er noko vi har nytta oss av, og elevane synest det er kjekt og utfordrande og ha desse øktene Les meir om STIF her:

Read more
Read more

Allè Allè

11. mai 2009 by

For å koma inn til ein av dei flottaste gardstuna i Sogn må ein passera gjennom ein mektig allè som er godt over 100 år gamal. Det er ei heilt eiga stemning når ein går i ein slik passasje.

Read more
Read more

Som ledd i at alle bygdene i Sogn skulle få straum laut det trekkast kablar frå sørsida av Sognefjorden over nordsida. Kjelda til straumen var Vikafalli som ligg i Vik kommune og kraftspennet gjekk frå Feios over til Fatlaberget aust for Leikanger. I mange år hadde dette verdsrekord som lengste kraftspenn.

Read more
Read more

Kvernhus

29. apr 2009 by

Gjennom tidene har vatn og vasskraft vorte nytta til energi. Mykje av arbeidet på gardane vart lettare då dei kunne nytta seg av vatn som til dømes til kverning av korn.

«Ved kvernbekken» av Jakob Sande
Å hei, kor det durar i kallen,
han vaskar i vatnet og sviv!
Surr-burr- går den knurrande trallen
so vassføyka sprutar og driv!
Stri gjennom sleipe sloket
stryk fossen i heksedans,
og høgt over skovleroket
ligg skummet i kvervelglans.
                             

Read more
Read more

Leikanger kyrkje er frå kring 1250 og er ei av dei eldre steinkyrkjene i landet. Kyrkja inneheld altertavle, døypefont og preikestol som kan brukast som læremiddel i matematikk. I denne artikkelen skal me sjå nærare på preikestolen i kyrkja og korleis den kan koplast til undervisninga. Du kan lesa meir om preikestolen. Eg lagar denne artikkelen som eit tips om bruk av nærmiljøet i undervisninga.

Read more
Read more

Glavær

16. jun 2008 by

Glaværer ein liten holme/lita øy i Gulen der eg og familien reiser på sommarferie. Det har levd folk der i generasjoner. No i dag er det berre 10 menneske med etternamnet Glavær.

Read more
Read more

Under krigen var Stryn ein viktig garnisonsstad for den tyske militærmakta. Det vert hevda at det på det meste var stasjonert så mykje som 4000 mann i kommunen, og det vart investert enorme summar i forlegningar og forsvarsverk.

Read more
Read more

Heilt sidan 1200-talet har det stått kyrkjer på Kyrkjebø. Den første stod på Austreim, men rundt reformasjonen vart det bygd ei ny på Kyrkjebø. Kyrkja i dag er frå 1869.  Mange måtte i båt når dei skulle til kyrkje. Det var ikkje heilt ufarleg.

Read more
Read more

Lengst vest i havet i Flora ligg øya Kinn. Denne mest ubebudde øya har ein spennande historie og ikkje minst ei utruleg vakker, gamal kyrkje. Sjå for deg dei brattaste ville fjellsider. Eit frådande hav, der bølgjene bryt med voldsom kraft mot klippene. Ein  sagnomsust og heilt spesiell fjellformasjon, den kjende Kinnaklova. Midt i alt dette ligg Kinnakyrkja.

Read more
Read more

Gardskverna

12. mai 2008 by

Vassdrivne kverner kom i bruk i Noreg allereie i mellomalderen. Vasskvernene var eit stort framsteg og gjorde kvardagen enklare for mange bønder. Å vere eigar av eit kvernhus med jamn tilførsle av vatn var ein skatta herlegdom på ein gard.

Read more
Read more

Fresvik har i dag eit flott idrettsanlegg som i dag består av ein stor grasbane med laupebane med grusdekke og eit stort og flott klubbhus. Idrettslaget har og to hytter, ein av dei med uthus. Dei har også lysløype i Fresvik. Idrettsplassen har gjennom alle år vore ein samlingsplass for unge og gamle. Det har og vorte arrangert mange store stemne på nettopp idrettsanlegget. Men idrettsanlegget har ikkje alltid vore som i dag. Den har blant anna blitt teken av flaum og totalt øydelagt to gongar på den 86 år gamle historia til idrettslaget.

Read more
Read more

Det var ekstra stor oppslutning om17. mai i 1905. Mange stader vart dette markert på ulikt vis. Vi kjenner ikkje til korleis dette vart gjort i Selje. 7 . juni 1905, dagen då unionen vart oppløyst, var ein onsdag og vanleg kvardag, men folk venta i spaning på siste nytt frå hovudstaden og Stortinget?

Read more
Read more

På forsommaren 2006 vart det sett i gang grunnarbeid til dei tre nye bygga i Kvernsteinsparken. Det er sett opp eit stort samlingshus, lager/reiskapshus og ei smie, alle bygga er grindverksbygg av furu. Dei hadde ikkje planlagt å bygge dei nye husa, men såg att det var umogleg å ha teltplassen så nær elva pga flaumskadar i fjor haust.

Read more
Read more

På garden Sande, blant gamle, ærverdige villaer ligg eit stort, kvitmåla hus. Dette var tidlegare Balestrand Gamleheim som opna i 1920. Før den tid hadde det vore vanleg at dei eldre i familien budde i eigne kårhus på gardane. Der vart dei tekne hand om av borna sine, som hadde teke over gardsdrifta. Verre var det med dei eldre som ikkje hadde så mange til å ordne for seg. Desse vart ofte einsame og hadde det vanskeleg både fysisk og psykisk. Då kunne ein gamleheim kome godt med. Fram til 1977 var dette møtestaden mellom gamle og unge i bygda.

Read more
Read more

Bensen-tunet

16. nov 2005 by

Bensen-tunet på Ålhus går heilt tilbake til 1600-talet. Tunet består av seks hus, den eldste bygningen er fjøsen som er 300 år. På initiativ frå målar Nikolai Astrup vart tunet freda i 1923. I dag er tunet arena for sogespelet om Audun Hugleikson.

Read more
Read more

Kvernhuset på Hyllestad prestegard vart, om publikasjonen «Norges prestekald» (1894) står til truande, bygd i 1862 og karakterisert som «godt». Publikasjonen vart nytta til å freista prestar til utkantkall som Hyllestad. Kvernhuset var 3,2 m langt, 2,5 m breit og 1,5 m høgt.

Diverse synfaringar gjennom åra fortel om tilstanden for kvernhuset, og dermed evt. trong for vøling.

Read more