Sidemeny+

Kontaktinformasjon

Du som skriv artiklar her skal rette alle spørsmål kring bruken av nettsidene til din prosjektleiar eller lærar.
Du kan finne ei rettleiing for publisering på nettstaden her.

Ansvarleg for den praktiske leiinga når det gjeld innhald og bruk av tenesta er Sogn og Fjordane fylkeskommune. Spørsmål kring bruken av nettstaden og netthaldet rettast til:

Marie Nicolaisen 
rådgjevar ved nærings- og kulturavdelinga
marie.nicolaisen@sfj.no
906 19 474

Utvikling av nettsida og karttenesta er ved Asplan Viak Internet AS; support@avinet.no.
Dersom du ynskjer å nytte tematiske data frå GeoAtlas i andre kartløysingar, t.d. kommunen si heimeside, er det mogleg å få tilgong til desse ved hjelp av dei opne standardane WMS og WFS. Informasjon om korleis du set opp ei WMS/WFS-kopling mot GeoAtlas vil kome her etterkvart. Inntil vidare må du ta kontakt med Asplan Viak Internet AS for å få denne informasjonen.